temperature

Bản dịch
nhiệt độ
The
(article)
temperature
nhiệt độ
of
của
the
thesun
Mặt Trời
(article)
Sun
thesun
Mặt Trời
mặt trời
is
đang
thousands
hàng nghìn
hàng ngàn
nghìn
of
của
degrees
độ
.
Nhiệt độ của mặt trời là hàng nghìn độ.
Có 2 lời bình
The
(article)
temperature
nhiệt độ
of
của
the
thesun
Mặt Trời
(article)
Sun
thesun
Mặt Trời
mặt trời
is
đang
thousands
hàng nghìn
hàng ngàn
nghìn
of
của
degrees
độ
.
Nhiệt độ của mặt trời là hàng nghìn độ.
Có 2 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
the
(article)
temperature
nhiệt độ
today
hôm nay
?
Nhiệt độ hôm nay là gì?
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.