Tiếng Anh

tell

Tiếng Việt
nói, nói cho, kể

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
tellsVí dụHe tells her that he loves her.Bản dịchAnh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy yêu cô ấy.
tellVí dụTell her we love her.Bản dịchBảo với cô ấy chúng tôi yêu cô ấy.
toldVí dụHe told me about her.Bản dịchAnh ấy đã nói với tôi về cô ấy.
toldVí dụI have told you about my study.Bản dịchTôi đã kể cho bạn về việc học của tôi.
tellVí dụShe did not tell me her address.Bản dịchCô ấy đã không nói cho tôi địa chỉ của cô ấy.

chia động từ tell

PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.