Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

task

Bản dịch
nhiệm vụ, công việc
My
của tôi
boss
sếp
người chủ
has
a
một
new
mới
task
công việc
nhiệm vụ
for
cho
trong (time)
đối với
me
tôi
.
Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi.
Có 2 lời bình
The
(article)
task
nhiệm vụ
công việc
Nhiệm vụ
Có 5 lời bình
My
của tôi
boss
sếp
người chủ
has
a
một
new
mới
task
công việc
nhiệm vụ
for
cho
trong (time)
đối với
me
tôi
.
Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.