Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

symbols

Bản dịch
những biểu tượng
The
(article)
police
cảnh sát
công an
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
know
biết
quen
the
(article)
meaning
ý nghĩa
of
của
the
(article)
symbols
những biểu tượng
.
Cảnh sát muốn biết ý nghĩa của những biểu tượng.
Có 17 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.