Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

symbol

Bản dịch
biểu tượng, ký hiệu, vật tượng trưng
The
(article)
building
toà nhà
dựng
xây dựng
is
đang
an
một
An (proper name)
important
quan trọng
symbol
biểu tượng
vật tượng trưng
ký hiệu
.
Tòa nhà là một biểu tượng quan trọng .
Có 3 lời bình
The
(article)
police
cảnh sát
công an
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
đối với
với
know
biết
quen
the
(article)
meaning
ý nghĩa
of
của
the
(article)
symbols
những biểu tượng
.
Cảnh sát muốn biết ý nghĩa của những biểu tượng.
Có 17 lời bình
The
(article)
building
toà nhà
dựng
xây dựng
is
đang
an
một
An (proper name)
important
quan trọng
symbol
biểu tượng
vật tượng trưng
ký hiệu
.
Tòa nhà là một biểu tượng quan trọng .
Có 3 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.