Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

surface

Bản dịch
mặt, bề mặt
We
chúng tôi
only
chỉ có
chỉ
duy nhất
see
thấy
trông thấy
xem
the
(article)
surface
bề mặt
mặt
but
nhưng
under
ở dưới
dưới
there
thereis
ở đó
ở kia
đó
is
thereis
bị
more
nhiều hơn
hơn
.
Chúng tôi chỉ thấy bề mặt nhưng ở bên dưới có nhiều hơn nữa.
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
only
chỉ có
chỉ
duy nhất
see
thấy
trông thấy
xem
the
(article)
surface
bề mặt
mặt
but
nhưng
under
ở dưới
dưới
there
thereis
ở đó
ở kia
đó
is
thereis
bị
more
nhiều hơn
hơn
.
Chúng tôi chỉ thấy bề mặt nhưng ở bên dưới có nhiều hơn nữa.
Có 2 lời bình
These
này
đây là những
points
những điểm
điểm
are
thì
positions
những vị trí
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
surface
bề mặt
mặt
of
của
the
(article)
Earth
Trái Đất
.
Những điểm này là những vị trí trên bề mặt của trái đất.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.