sun

Bản dịch
mặt trời
Today
hôm nay
is
bị
a
một
day
ngày
without
không có
mà không
sun
mặt trời
.
Hôm nay là một ngày không có mặt trời.
Có 22 lời bình
Is
đang
bị
the
thesun
Mặt Trời
(article)
sun
thesun
Mặt Trời
mặt trời
in
inthesky
trên bầu trời
trong
vào
the
inthesky
trên bầu trời
(article)
sky
inthesky
trên bầu trời
bầu trời
trời
?
Mặt trời ở trên bầu trời phải không?
Có 8 lời bình
The
thesun
Mặt Trời
(article)
sun
thesun
Mặt Trời
mặt trời
always
luôn luôn
luôn
sets
dọn
để
bố trí
in
trong
vào
the
thewest
hướng tây
phía tây
(article)
west
thewest
hướng tây
phía tây
hướng tây
tây
.
Mặt trời luôn lặn ở hướng tây.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.