sugar

Bản dịch
đường
Sugar
đường
and
với
coffee
cà phê
Đường và cà phê
Có 39 lời bình
Coffee
cà phê
and
với
sugar
đường
Cà phê và đường
Có 26 lời bình
She
cô ấy
cô ta
eats
ăn
sugar
đường
.
Cô ấy ăn đường.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.