Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

subway

Bản dịch
đường xe điện ngầm
The
(article)
subway
đường xe điện ngầm
goes
đi
towards
về phía
thẳng
the
(article)
airport
sân bay
.
Đường xe điện ngầm đi đến sân bay.
Có 5 lời bình
The
(article)
subway
đường xe điện ngầm
Đường xe điện ngầm
Có 31 lời bình
The
(article)
subway
đường xe điện ngầm
goes
đi
towards
về phía
thẳng
the
(article)
airport
sân bay
.
Đường xe điện ngầm đi đến sân bay.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.