students

Bản dịch
những học sinh, những sinh viên
They
họ
chúng
are
đang
not
không phải là
không
students
những sinh viên
những học sinh
.
Họ không phải là những sinh viên.
Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.