Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

strength

Bản dịch
sức mạnh, sức lực, ưu điểm
Faith
gives
strength
.
Niềm tin đem đến sức mạnh .
Có 7 lời bình
We
are
without
strength
.
Chúng ta không có sức mạnh.
Có 11 lời bình
Faith
gives
strength
.
Niềm tin đem đến sức mạnh .
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.