Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

strategy

Bản dịch
chiến lược, chiến thuật
Hope
hy vọng
niềm hy vọng
mong
is
bị
not
không phải là
không
a
một
strategy
chiến lược
chiến thuật
.
Hi vọng không phải là một chiến lược.
Có 5 lời bình
That
điều đó
đó
việc đó
was
đã là
đã
our
của chúng tôi
strategy
chiến lược
chiến thuật
.
Đó đã là chiến lược của chúng tôi.
Có 2 lời bình
A
một
new
mới
strategy
chiến lược
chiến thuật
.
Một chiến lược mới.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.