stories

Bản dịch
câu chuyện (plural), truyện (số nhiều)
We
chúng tôi
read
đọc
her
của cô ấy
cô ấy
stories
câu chuyện (plural)
truyện (số nhiều)
.
Chúng tôi đọc những câu chuyện của cô ấy.
Có 7 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
love
tình yêu
yêu
stories
câu chuyện (plural)
truyện (số nhiều)
.
Tôi thích những câu chuyện tình.
Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.