Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stones

Bản dịch
hòn đá (plural)

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.