Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stone

Bản dịch
đá, hòn đá
There
is
a
stone
in
my
shoe
.
Có một viên đá trong chiếc giày của tôi.
Có 4 lời bình
There
is
a
stone
in
my
shoe
.
Có một viên đá trong chiếc giày của tôi.
Có 4 lời bình
I
look
at
the
stone
.
Tôi xem viên đá.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.