Tiếng Anh

started

Tiếng Việt
đã bắt đầu

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
startsVí dụThe lunch starts in a minute.Bản dịchBữa trưa bắt đầu trong một phút.
startedVí dụWe started at six.Bản dịchChúng tôi đã bắt đầu lúc sáu giờ.
startingVí dụWe are thinking about starting a family.Bản dịchChúng tôi đang nghĩ về việc bắt đầu một gia đình.
startVí dụThe concert is going to start in twenty minutes.Bản dịchBuổi hòa nhạc sẽ bắt đầu trong hai mươi phút.
startVí dụThis is the start of the concert.Bản dịchĐây là sự khởi đầu của buổi hòa nhạc.
startsVí dụA new cycle starts.Bản dịchMột chu trình mới bắt đầu.

chia động từ start

PersonPresentPast
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.