Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

start

Bản dịch
bắt đầu, khởi đầu
The
concert
is
going
to
start
in
twenty
minutes
.
Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu trong hai mươi phút.
Có 2 lời bình
We
are
going
to
start
swimming
.
Chúng tôi sẽ bắt đầu bơi.
Có 1 lời bình
I
am
going
to
start
walking
.
Tôi sẽ bắt đầu đi bộ.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.