Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stars

Bản dịch
ngôi sao
The
(article)
stars
ngôi sao
Những ngôi sao
Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.