Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sponge

Bản dịch
miếng bọt biển (để tắm hoặc rửa chén bát)
I
tôi
have
a
một
yellow
màu vàng
vàng
sponge
miếng bọt biển (để tắm hoặc rửa chén bát)
.
Tôi có một miếng bọt biển màu vàng.
Có 6 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
a
một
sponge
miếng bọt biển (để tắm hoặc rửa chén bát)
?
Bạn có một miếng bọt biển không?
Có 15 lời bình
The
(article)
sponge
miếng bọt biển (để tắm hoặc rửa chén bát)
is
đang
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
table
bàn
cái bàn
.
Miếng bọt biển đang ở trên bàn.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.