Tiếng Anh

spoke

Tiếng Việt
đã nói

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
speaksVí dụShe speaks English.Bản dịchCô ấy nói được tiếng Anh.
speakVí dụYes, I speak English.Bản dịchVâng, tôi nói tiếng Anh.
spokeVí dụWe spoke with him last night.Bản dịchChúng tôi đã nói chuyện với anh ta tối hôm qua.
spokenVí dụWe have never spoken about work.Bản dịchChúng tôi chưa bao giờ nói về công việc.
speakingVí dụWe are speaking to a cat.Bản dịchChúng tôi đang nói chuyện với một con mèo.
speakVí dụWhy did he not speak to her on the phone?Bản dịchVì sao anh ấy đã không nói chuyện với cô ấy qua điện thoại?

chia động từ speak

PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.