Tiếng Anh

special

Tiếng Việt
đặc biệt

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
specialVí dụMy mother's dress is special.Bản dịchCái đầm của mẹ tôi thì đặc biệt.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.