Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speak

Bản dịch
nói
Yes
,
I
speak
English
.
Vâng, tôi nói tiếng Anh.
Có 44 lời bình
Speak
English
please
.
Làm ơn nói tiếng Anh.
Có 71 lời bình
Speak
English
please
!
Làm ơn nói tiếng Anh!
Có 46 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của speak


PersonPresentPast
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.