Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

song

Bản dịch
bài hát
I
tôi
have
already
rồi
heard
đã nghe thấy
đã nghe
that
đó
điều đó
việc đó
song
bài hát
.
Tôi đã từng nghe thấy bài hát đó rồi.
Có 2 lời bình
The
(article)
girls
cô gái (số nhiều)
cô bé (số nhiều)
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
love
yêu
tình yêu
this
này
việc này
điều này
song
bài hát
.
Các cô gái không yêu bài hát này.
Có 4 lời bình
They
họ
chúng
love
yêu
tình yêu
this
này
việc này
điều này
song
bài hát
.
Họ yêu bài hát này.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.