solutions

Bản dịch
những giải pháp
We
chúng tôi
have
a
acoupleof
vài
một
couple
acoupleof
vài
đôi
cặp
of
acoupleof
vài
của
solutions
những giải pháp
to
cho
đối với
với
this
này
việc này
điều này
issue
vấn đề
.
Chúng tôi có vài giải pháp cho vấn đề này.
Có 18 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.