Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soldiers

Bản dịch
người lính
The
(article)
soldiers
người lính
speak
nói
to
với
đối với
để
the
(article)
captain
đội trưởng
thuyền trưởng
chỉ huy
.
Những người lính nói chuyện với đội trưởng.
Có 15 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
soldiers
người lính
.
Họ là những người lính.
Có 52 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.