Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soldier

Bản dịch
người lính
The
(article)
soldier
người lính
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
have
a
một
family
gia đình
nhà
.
Người lính không có một gia đình.
Có 104 lời bình
The
(article)
soldiers
người lính
speak
nói
to
với
đối với
vào
the
(article)
captain
đội trưởng
thuyền trưởng
chỉ huy
.
Những người lính nói chuyện với đội trưởng.
Có 15 lời bình
The
(article)
soldier
người lính
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
have
a
một
family
gia đình
nhà
.
Người lính không có một gia đình.
Có 104 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.