Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soil

Bản dịch
đất, đất đai
These
flowers
need
special
soil
.
Những bông hoa này cần đất đặc biệt.
Có 3 lời bình
These
flowers
need
special
soil
.
Những bông hoa này cần đất đặc biệt.
Có 3 lời bình
The
soil
is
brown
.
Đất thì màu nâu.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.