Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

slowly

Bản dịch

một cách chậm chạp

The
woman
writes
slowly
.

Người phụ nữ viết một cách chậm chạp.

Có 17 lời bình

He
eats
slowly
.

Anh ấy ăn một cách chậm chạp.

Có 22 lời bình

The
turtle
walks
slowly
.

Con rùa đi một cách chậm rãi.

Có 12 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.