Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

size

Bản dịch
cỡ, kích cỡ
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
the
(article)
size
kích cỡ
cỡ
of
của
an
một
An (proper name)
egg
quả trứng
trứng
.
Nó có kích cỡ của một quả trứng.
Có 11 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
the
(article)
size
kích cỡ
cỡ
of
của
an
một
An (proper name)
egg
quả trứng
trứng
.
Nó có kích cỡ của một quả trứng.
Có 11 lời bình
The
(article)
shoes
đôi giày
giày
are
thì
đang
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
size
kích cỡ
cỡ
.
Những đôi giày có cùng kích cỡ.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.