Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

simple

Bản dịch
đơn giản, giản dị
Those
simple
words
are
so
important
.
Những lời giản dị đó thì rất quan trọng.
Có 2 lời bình
The
preparation
is
very
simple
.
Sự chuẩn bị thì rất đơn giản.
Có 9 lời bình
It
is
simple
and
efficient
.
Nó thì đơn giản và hiệu quả.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.