simple

Bản dịch
đơn giản, giản dị
Those
đó
kia
simple
giản dị
đơn giản
words
từ
chữ
are
thì
đang
so
rất
thật
vậy
important
quan trọng
.
Những lời giản dị đó thì rất quan trọng.
Có 2 lời bình
The
(article)
preparation
sự sửa soạn
sự chuẩn bị
is
bị
đang
very
rất
simple
đơn giản
giản dị
.
Sự chuẩn bị thì rất đơn giản.
Có 9 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
bị
simple
đơn giản
giản dị
and
với
efficient
hiệu quả
có hiệu lực
có năng lực
.
Nó thì đơn giản và hiệu quả.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.