Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sharp

Bản dịch

sắc, bén, nhọn

Do
you
have
something
sharp
?

Bạn có cái gì đó sắc không?

Có 12 lời bình

This
object
is
sharp
.

Vật thể này thì nhọn.

Có 6 lời bình

The
knife
is
very
sharp
.

Con dao thì rất bén.

Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.