shape

Bản dịch
hình dạng, hình thể, hình thù
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
works
làm việc
hoạt động
out
ngoài
and
với
is
bị
in
trong
vào
shape
hình thể
hình dạng
hình thù
.
Anh ta tập thể dục và có dáng khoẻ mạnh.
Có 8 lời bình
The
(article)
table
cái bàn
bàn
has
a
một
nice
đẹp
tốt
vui
shape
hình dạng
hình thù
hình thể
.
Cái bàn có một hình dạng đẹp.
Có 17 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
works
làm việc
hoạt động
out
ngoài
and
với
is
bị
in
trong
vào
shape
hình thể
hình dạng
hình thù
.
Anh ta tập thể dục và có dáng khoẻ mạnh.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.