service

Bản dịch
dịch vụ
I
tôi
never
không bao giờ
use
sử dụng
dùng
their
của họ
service
dịch vụ
.
Tôi không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ.
Có 12 lời bình
Is
đang
there
ở kia
ở đó
đó
a
một
bus
xe buýt
bus
service
dịch vụ
?
dịch vụ xe buýt không?
Có 5 lời bình
I
tôi
never
không bao giờ
use
sử dụng
dùng
their
của họ
service
dịch vụ
.
Tôi không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.