sell

Bản dịch
bán
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
vào
đối với
với
sell
sell...to
bán cho
bán
the
(article)
violin
vĩ cầm
viôlông
.
Chúng tôi sẽ bán cây đàn vĩ cầm.
Có 2 lời bình
I
tôi
am
amgoingto
sẽ
sắp
đang
going
amgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
amgoingto
sẽ
sắp
để
vào
đối với
sell
sell...to
bán cho
bán
my
của tôi
house
căn nhà
ngôi nhà
nhà
.
Tôi sẽ bán ngôi nhà của tôi.
Có 7 lời bình
She
cô ta
cô ấy
is
isgoingto
sẽ
sắp
bị
going
isgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
isgoingto
sẽ
sắp
để
vào
đối với
sell
sell...to
bán cho
bán
fruit
trái cây
hoa quả
thành quả
.
Cô ấy sẽ bán trái cây.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của sell

PersonPresentPast
Isellsold
he/she/itsellssold
you/we/theysellsold
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.