Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

secretary

Bản dịch

thư ký

My
husband
is
not
the
secretary
.

Chồng tôi không phải là thư ký.

Có 8 lời bình

My
husband
is
not
the
secretary
.

Chồng tôi không phải là thư ký.

Có 8 lời bình

My
mother
is
a
secretary
.

Mẹ tôi là một người thư ký.

Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.