Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

secret

Bản dịch
bí mật
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
speaks
nói
as
asif
như thể
như là
như
với tư cách là
if
asif
như thể
như là
nếu
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
knew
đã biết
đã hiểu
the
(article)
secret
bí mật
.
Anh ta nói như thể là anh ta đã biết bí mật .
Có 5 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
speaks
nói
as
asif
như thể
như là
như
với tư cách là
if
asif
như thể
như là
nếu
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
knew
đã biết
đã hiểu
the
(article)
secret
bí mật
.
Anh ta nói như thể là anh ta đã biết bí mật .
Có 5 lời bình
The
(article)
truth
sự thật
is
đang
a
một
secret
bí mật
.
Sự thật là một bí mật .
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.