seconds

Bản dịch
giây
The
(article)
minutes
những phút
phút
and
với
seconds
giây
of
của
the
(article)
day
ngày
Những phút và những giây của ngày
Có 15 lời bình
Minutes
những phút
phút
and
với
seconds
giây
Những phút và những giây
Có 0 lời bình
Seconds
giây
Những giây
Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.