Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

search

Bản dịch
tìm kiếm, cuộc tìm kiếm
The
(article)
search
cuộc tìm kiếm
tìm kiếm
started
đã bắt đầu
twenty
hai mươi
-
four
bốn
hours
tiếng
giờ
later
sau
sau đó
lát sau
.
Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu hai mươi bốn tiếng sau.
Có 9 lời bình
The
(article)
search
searchfor
tìm
cuộc tìm kiếm
tìm kiếm
for
searchfor
tìm
trong (time)
đối với
the
(article)
airplane
máy bay
continues
tiếp tục
.
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay tiếp tục.
Có 3 lời bình
The
(untranslated)
search
searchfor
tìm
cuộc tìm kiếm
tìm kiếm
for
searchfor
tìm
trong (time)
đối với
the
(untranslated)
victim
nạn nhân
continues
tiếp tục
.
Cuộc tìm kiếm nạn nhân tiếp tục.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.