scientists

Bản dịch
nhà khoa học (plural)
We
chúng tôi
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
with
với
cùng
bằng
other
khác
scientists
nhà khoa học (plural)
.
Chúng tôi làm việc với những nhà khoa học khác.
Có 5 lời bình
The
(article)
scientists
nhà khoa học (plural)
study
nghiên cứu
học
sự nghiên cứu
geography
địa lý
môn địa lý
.
Những nhà khoa học nghiên cứu địa lý.
Có 1 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.