Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

science

Bản dịch
khoa học
Computer
máy tính
máy vi tính
science
khoa học
is
đang
his
của anh ấy
choice
sự lựa chọn
.
Khoa học máy tính là sự lựa chọn của anh ấy.
Science
khoa học
is
đang
bị
not
không
không phải là
against
chống lại
chống
đối nghịch với
religion
tôn giáo
tín ngưỡng
đạo
.
Khoa học không chống lại tôn giáo.
My
của tôi
son
con trai
loves
yêu
to
tostudy
học
vào
đối với
với
study
tostudy
học
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
science
khoa học
.
Con trai tôi thích học khoa học.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.