schools

Bản dịch
những ngôi trường
Currently
hiện tại
hiện nay
there
thereare
ở đó
đó
ở kia
are
thereare
thì
three
ba
schools
những ngôi trường
.
Hiện tại có ba ngôi trường.
Có 16 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.