Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

saying

Bản dịch
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
understand
hiểu
hiểu được
what
cái gì
thật là
you
bạn
are
đang
saying
đang nói
.
Tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Có 4 lời bình
I
tôi
am
đang
saying
đang nói
some
một số
một vài
một ít
words
từ
chữ
.
Tôi đang nói một vài lời.
Có 4 lời bình
What
cái gì
thật là
is
đang
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
saying
đang nói
?
Anh ấy đang nói cái gì?
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của say


PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.