say

Bản dịch
nói
I
tôi
say
nói
: "
Hello
xin chào
"
Tôi nói: "Xin chào"
Có 204 lời bình
They
họ
chúng
say
nói
no
không
đừng
.
Họ nói không .
Có 30 lời bình
I
tôi
say
nói
yes
vâng
.
Tôi nói vâng.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của say

PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.