Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

samples

Bản dịch
những mẫu, mẫu vật (plural), những mẫu thử
How
howmany
bao nhiêu
mấy
làm sao
như thế nào
many
howmany
bao nhiêu
mấy
nhiều
samples
mẫu vật (plural)
những mẫu
những mẫu thử
?
Có bao nhiêu mẫu?
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.