Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sale

Bản dịch
His
của anh ấy
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
is
đang
for
forsale
để bán
để
trong (time)
đối với
sale
forsale
để bán
.
Nhà của anh ấy đang để bán.
Có 5 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
in
inchargeof
phụ trách
trong
vào
charge
inchargeof
phụ trách
tiền phải trả
điện tích
sự buộc tội
of
inchargeof
phụ trách
của
the
(article)
sales
bán hàng
department
bộ phận
ban
sở
.
Anh ấy chịu trách nhiệm bộ phận bán hàng.
Có 4 lời bình
His
của anh ấy
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
is
đang
for
forsale
để bán
để
trong (time)
đối với
sale
forsale
để bán
.
Nhà của anh ấy đang để bán.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.