Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

said

Bản dịch

She
said
good
morning
.

Cô ta đã nói chào buổi sáng.

Có 3 lời bình

My
parents
said
what
?

Ba mẹ của tôi đã nói cái gì?

Có 18 lời bình

We
said
that
.

Chúng ta đã nói điều đó.

Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của say

ngôihiện tạiquá khứ
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.