Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

safety

Bản dịch
sự an toàn
The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.
Mục đích của bài kiểm tra này là để cải thiện sự an toàn.
Có 1 lời bình
The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.
Mục đích của bài kiểm tra này là để cải thiện sự an toàn.
Có 1 lời bình
Safety
is
important
.
Sự an toàn thì quan trọng.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.