Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rose

Bản dịch
hoa hồng, bông hồng
This
flower
is
a
type
of
rose
.
Hoa này là một loại hoa hồng.
Có 2 lời bình
This
flower
is
a
type
of
rose
.
Hoa này là một loại hoa hồng.
Có 2 lời bình
They
give
me
a
rose
.
Họ đưa tôi một bông hồng.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.