Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

room

Bản dịch
phòng, căn phòng
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
is
bị
my
của tôi
room
phòng
căn phòng
?
Phòng nào là phòng của tôi?
Có 4 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
is
bị
my
của tôi
room
phòng
căn phòng
?
Phòng nào là phòng của tôi?
Có 4 lời bình
In
trong
vào
the
(article)
living
livingroom
phòng khách
sinh động
sống
room
livingroom
phòng khách
phòng
căn phòng
Trong phòng khách
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.