Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

road

Bản dịch
đường, con đường, phố
The
(article)
road
con đường
đường
phố
goes
đi
towards
về phía
thẳng
the
(article)
square
quảng trường
.
Con đường đi về phía quảng trường.
Có 4 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
the
(article)
name
tên
of
của
the
(article)
road
con đường
đường
phố
?
Tên của con đường là gì?
Có 12 lời bình
The
(article)
road
con đường
đường
phố
Con đường
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.